Jelentkezés előzetes vitára

Előzetes vita menetrendje a Gyógyszerészeti Tudományok Doktori Iskolában
Az előzetes vitára a jelentkezés a doktori iskola titkáránál történik. Jelentkezés kizárólag akkor történhet, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül!

Az értekezés előzetes védésre bocsátásának feltétele:

  • kreditszerzési követelmények teljesítése, abszolutórium megszerzése
  • nyelvtudást igazoló dokumentumok (Működési Szabályzat, 16.§.) bemutatása;
    • A nyelvtudást igazoló dokumentum meglétét legkésőbb az előzetes vitára történő jelentkezéskor igazolni kell! A nyelvtudást igazoló dokumentumokat a PhD irodára kell leadni, ahol a PhD előadó kiállít egy igazolást, amely tartalmazza a nyelvvizsga bizonyítványok adatait (típusa, száma). Ugyanezen az igazoláson feltüntetésre kerülnek az abszolutórium megszerzésének adatai is. Az igazolást az előzetes vitára jelentkezéskor le kell adni a doktori iskola titkáránál!
  • a doktori iskola vezetőjének címzett, a témavezető és – amennyiben releváns – a programvezető által aláírt jelentkezés (kattintásra nyíló fájl neve: Jelentkezés előzetes vitára.docx) , amelyet legalább négy héttel a tervezett időpont előtt a DI titkárához kell eljuttatni
  • az értesítéssel egy időben a doktori iskola titkárához be kell nyújtani az értekezés és a tézisfüzetek nyomtatott, de még nem bekötött verzióját, amelyek már tartalmazzák a Kenézy Élettudományi Könyvtár által készített publikációs listát is, a nyomtatott értekezés pedig a megalapozó közleményeket is. A Templátok értekezéshez, tézisekhez használata kötelező.  (kattintásra nyíló fájl neve: Templátok értekezéshez, tézisekhez.docx) A nyomtatott értekezést 3 példányban kell leadni, ebből 2 példányt 1-1 megfelelő méretű, nem lezárt, postai borítékban. Az értekezés elektronikus, szerkeszthető (doc vagy docx) változatát a doktori iskola titkárának címezve a csoma.eszter@med.unideb.hu címre kell elküldeni!  Az elektronikusan benyújtott értekezésben ne szerepeljenek az értekezést megalapozó közlemények! Tárgyként szerepeljen a jelölt neve, a levélben pedig a jelölt és a témavezető neve, valamint az értekezés címe!
  • az értesítéssel egy időben a jelölt köteles leadni a szövegegyezés keresés eredményét (pdf fájl e-mailben vagy a könyvtári link), melyet az értekezés azon példányán végeztek, amit az előzetes vitára benyújt. A szövegegyezés kereséshez az alkalmazás elérhetősége: www.turnitin.com. A regisztrációt (kizárólag a Debreceni Egyetem oktatói regisztrálhatnak), a szövegegyezés keresést a témavezető, esetleg a jelölt (ha regisztrálhat) is végezheti. Segítséget az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársaitól (nem a doktori iskola titkártól) kérhetnek. Az értekezés feltöltésénél gondosan figyeljenek rá, hogy a vizsgált szöveg (=értekezés) ne maradjon a kereső alkalmazásban, illetve a referencia listát ne tartalmazza a vizsgált szöveg! Amennyiben az értekezés a disszertációt megalapozó közleményekkel azonos nyelven íródott, akkor a jelölt és a témavezető feladata ellenőrizni, hogy a saját közlemény szövege milyen feltételekkel használható fel, majd ezt követően ennek megfelelően eljárni. Szükség esetén pedig be kell szerezni az engedélyt. A jelölt és témavezetője a szövegellenőrzési eredményhez köteles csatolni az esetleges engedélyt, a felhasználási feltételeket, illetve egy írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ezek alapján jártak el. Amennyiben a szövegegyezés keresés jelentős mértékű egyezést mutat DEA-ba korábban feltöltött anyaggal, akkor a jelölt és témavezetője köteles írásban nyilatkozni arról, hogy az egyezést mutató DEA-ba feltöltött anyag kizárólag a jelölt és/vagy a jelölt témavezetettje korábbi munkája.
  • társszerzői lemondó nyilatkozatok (kattintásra nyíló fájl: Társszerzői nyilatkozat.docx), illetve amennyiben van ilyen, a közlemény megosztott felhasználásának dokumentációja (Működési Szabályzat, 15.§. (1) és 14. sz. melléklet) bemutatása a DI titkárának; A társszerzői nyilatkozatok eredeti példányát az előzetes vitára jelentkezéskor be kell mutatni a doktori iskola titkárának, és minden nyilatkozatról 1 másolt példányt le kell adni
  • doktorjelölti nyilatkozat (kattintásra nyíló fájl: Doktorjelölti nyilatkozat.docx) (Működési Szabályzat, 12.§. (5) és 23. sz. melléklet;) bemutatása a DI titkárának, egy másolt példányt le kell adni a doktori iskola titkárnak

Amennyiben a fenti feltételek valamelyike nem teljesül, az előzetes vita nem bonyolítható le!

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:55